Draženska Gora BB, Trebinje
Temperatura 13°C
Pravila parka

Pravila parka

PRAVILA PARKA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnik o načinu korišćenja Aqua parka "Grad Sunca" (u daljem tekstu: „Pravilnik“) je donet u cilju zaštite Posjetilaca Aqua parka "Grad Sunca" i služi za održavanje reda, čistoće i bezbjednosti u cijelom kompleksu Aqua parka "Grad Sunca".

Član 2.

Pod izrazom „Posjetilac“ se u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju odrasla lica, maloljetnici i djeca svih uzrasta.

Član 3.

Pod izrazom „Kompleks“ se podrazumeva unutrašnjost Aqua parka "Grad Sunca", kao i prilazna mjesta i spoljašnje uređenje rekreativno-turističkog kompleksa "Grad Sunca".

Član 4.

Prioritet Aqua parka "Grad Sunca" je bezbjednost Posjetilaca. Svaki Posjetilac je u obavezi da se pri ulasku u Kompleks upozna sa ovim Pravilnikom o načinu korišćenja Aqua parka "Grad Sunca" d. o. o. u Trebinju (PRAVILA PONAŠANJA), kao i da poštuje sve njegove odredbe.

Član 5.

Kupovinom ulaznice i ulaskom u Aqua park "Grad Sunca", Posjetilac prihvata pravila ponašanja koja su propisana ovim Pravilnikom, kao i sve odredbe Pravilnika i potvrđuje da je ovaj Pravilnik pročitao i u potpunosti razumio.

Član 6.

Posjetilac se obavezuje da će se pridržavati svih obavještenja koja su istaknuta na tablama za informacije, koje se nalaze unutar kompleksa Aqua parka "Grad Sunca".

Član 7.

Kupovinom ulaznice Posjetilac potvrđuje da je svjestan da usluge Aqua parka "Grad Sunca" koristi isključivo na sopstveni rizik i odgovornost, kao i da je svjestan posledica koje proizilaze iz kršenja bilo koje odredbe propisane ovim Pravilnikom.

Član 8.

Posjetioci imaju mogućnost da parkiraju svoja vozila u za to predviđenom delu i na sopstveni rizik. Uprava Aqua parka "Grad Sunca" nije odgovorna za krađu vozila, eventualna oštećenja na vozilima Posjetilaca, niti za stvari koje su ostavljene u vozilima.

Član 9.

Odrasli koji u svojoj pratnji imaju maloljetna lica i djecu u obavezi su da sva ta lica upoznaju sa pravilima ponašanja u Aqua parku "Grad Sunca" i snose svu odgovornost za njihovo ponašanje.

Član 10.

Posjetioci moraju da izbegavaju sve radnje koje narušavaju udobnost drugih posjetilaca ili koje narušavaju radne obaveze osoblja Aqua parka "Grad Sunca".

Član 11.

Ovaj Pravilnik je vidno istaknut na ulazu u Aqua park "Grad Sunca" i dostupan svakom od posjetilaca radi upoznavanja.

Član 12.

Sva aktuelna uputstva i obavještenja unutar Aqua parka "Grad Sunca" imaju prednost nad opštim uputstvima.

Član 13.

Posjetioci su u obavezi da se pridržavaju svih instrukcija i uputstava osoblja Aqua parka "Grad Sunca". Posjetilac koji se i nakon upozorenja ne pridržava odredbi ovog Pravilnika i/ili ne poštuje uputstva osoblja Aqua parka "Grad Sunca" može biti udaljen iz Aqua parka bez povraćaja novca za ulaznicu. U svakom slučaju osoblje Aqua parka "Grad Sunca" je ovlašćeno da za asistenciju zatraži pomoć radnika obezbjeđenja i/ili pripadnika policije.

Član 14.

Za posjetioce Aqua parka "Grad Sunca" ovlašćena osoba je svako oficijalno lice iz sastava personala Aqua parka "Grad Sunca".


II RADNO VRijEME I ULAZ U AQUA PARK "GRAD SUNCA"

Član 15.

Radno vrijeme Aqua parka "Grad Sunca" je od 10.00 do 20.00 časova svakog radnog dana, vikendom i praznikom.

Radno vrijeme Dino Parka je od10.00 do 22.00 časa svakog radnog dana, vikendom i praznikom.

Član 16.

Ulaz u Aqua park "Grad Sunca" je dozvoljen samo u radno vrijeme uz kupljenu ulaznicu. Kupljena ulaznica važi jedan dan i omogućava jedan ulazak u Aqua park "Grad Sunca".

Član 17.

Kupovinu ulaznice i ulaz u Aqua park "Grad Sunca" moguće je izvršiti najkasnije 1 (jedan) sat prije zatvaranja Aqua parka.

Član 18.

Djeci mlađoj od 12 godina ulaz u Aqua park "Grad Sunca" je dozvoljen samo u pratnji roditelja ili osobe starije od 18 godina.

Član 19.

Uprava Aqua parka "Grad Sunca" može privremeno obustaviti ulaz Posjetilaca u Aqua park u situaciji kada su kapaciteti Aqua parka popunjeni.

Član 20.

Za fotografisanje i snimanje u komercijalne svrhe i za štampu neophodna je dozvola uprave Aqua parka "Grad Sunca".


III NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA / ULASKA U AQUA PARK "GRAD SUNCA

Član 21.

Imajući u vidu da je Aqua park "Grad Sunca" namenjen za korišćenje od strane većeg broja ljudi, ovlašćena lica Aqua parka "Grad Sunca" mogu zabraniti ulaz u Aqua park sledećim licima:

a) licima čije je zdravstveno stanje takvo da može da ugrozi zdravlje ostalih Posetilaca (licima sa otvorenim ranama, u zavojima, bolestima kože i sl),

b) licima čija je namera korišćenje Aqua parka "Grad Sunca" u komercijalne svrhe bez pisanog odobrenja uprave Aqua parka "Grad Sunca",

c) licima pod uticajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.

Član 22.

U Aqua park "Grad Sunca" je zabranjeno uvođenje životinja bez obzira na veličinu i činjenicu da se nalaze u zaštitnoj korpi ili na povocu.

Član 23.

Ulaz u Aqua park "Grad Sunca" osobama koje se ne mogu samostalno kretati, oblačiti ili svlačiti bez pomoći druge osobe, kao i osobama sa fizičkim ili mentalnim smetnjama, dozvoljen je samo uz pratnju.

Član 24.

Trudnicama, osobama sa srčanim problemima, kao i osobama koje imaju probleme sa vratom i leđima, ne preporučuje se korišćenje Aqua parka "Grad Sunca" i isti koriste usluge Aqua parka na sopstvenu odgovornost.

Član 25.

Uprava i zaposleni u Aqua parku "Grad Sunca" imaju pravo da zabrane ulaz u kompleks Aqua parka "Grad Sunca" i svim drugim licima koja svojim ponašanjem remete rad osoblja Aqua parka "Grad Sunca".


IV VAŽNE INFORMACIJE O NAČINU KORIŠĆENJA BAZENA

Član 26.

Svi Posjetioci su u obavezi da pre ulaska u bazen upotrebe tuš kabinu (obavezno tuširanje), kao i da prođu kroz higijensku barijeru.

Član 27.

Posjetioci Aqua parka moraju prilikom korišćenja bazena imati čist kupaći kostim. Kupanje bez kupaćeg kostima nije dozvoljeno (npr. u toplesu, u donjem vešu i sl.). Djeci do 3 godine ulaz u bazen je dozvoljen samo u vodootpornim kupaćim pelenama.

Član 28.

Posjetioci se mogu svlačiti i oblačiti samo na mestima za to predviđenim – u garderobama ili spoljašnjim svlačionicama.

Član 29.

U prostor pored bazena je zabranjeno unošenje električnih aparata, kao i bilo kakve staklene ambalaže.

Član 30.

Uprava Aqua parka "Grad Sunca" ne preporučuje unošenje u Aqua park vrijednih stvari i veće količine novca. Ukoliko se ipak odlučite za to, uprava Aqua parka nudi mogućnost upotrebe ormarića / trezora za odlaganje vrijednih stvari, ali bez obaveze njihovog čuvanja, niti nadokande štete zbog njihovog nestanka.

Član 31.

Neplivači se mogu kupati u samo za njih određenim bazenima (ili djelovima bazena) i isključivo na sopstvenu odgovornost i u pratnji odrasle osobe.

Član 32.

U dječiji bazen dozvoljen je ulaz samo djeci do 140 cm visine. Ulaz odraslima u dječiji bazen je zabranjen, osim ukoliko ne prate djete čija je visina do 100 cm.

Član 33.

Svi posjetioci moraju da brinu o čistoći, da svojim postupcima i ponašanjem ne uznemiravaju ostale posjetioce, da ne prave preteranu buku, da brinu za ličnu bezbjednost i da ne trče po mokrim površinama.

Član 34.

Uprava zadržava pravo da u slučaju lošeg vremena - kiša, oluja, jak vjetar, mrak, magla, smanjena vidljivost i iz tehničkih razloga koriguje radno vrijeme Aqua parka "Grad Sunca", odnosno vrijeme otvaranja i zatvaranja kompleksa Aqua parka "Grad Sunca" iz bezbjednosnih razloga. U slučaju gore navedenog, uprava nije u obavezi da nadoknadi Posjetiocima novac za ulaznicu, niti da na drugi način Posjetiocu izvrši nadoknadu.

Član 35.

Unutar kompleksa Aqua parka "Grad Sunca" je zabranjeno uzajamno gnjuranje, bacanje drugih u vodu, skakanje u vodu, kao svaki drugi međusobni fizički kontakt između dva ili više lica - posjetilaca Aqua parka "Grad Sunca". Odgovornost za sve povrede i/ili štetu nastalu usled uzajamnog guranja, gnjuranja, bacanje u vodu, skakanja i međusobnog fizičkog kontakta između dva ili više lica, snose isključivo lica koja su učestvovala u tim događajima.

Član 36.

Za povrede koje Posjetilac izazove sopstvenom neopreznošću ili nepoštovanjem ovog pravilnika, uprava ne snosi odgovornost.

Član 37.

Svaki Posjetilac je u obavezi da nadoknadi gubitak i štetu koju je izazvao, kako na opremi Aqua parka "Grad Sunca", tako i na imovini ostalih Posjetilaca.

Član 38.

U slučaju nepoštovanja ograničenja i upozorenja, koje na određen način ograničavaju upotrebu atrakcija u Aqua parku "Grad Sunca", posjetilac preuzima na sebe odgovornost za bilo kakve povrede ili druga oštećenja, koja proizilaze iz rizičnog ponašanja.

Član 39.

Osobama pod uticajem alkohola ili opojnih droga najstrože je zabranjeno korišćenje Aqua parka "Grad Sunca".

Član 40.

Posjetilac je u obavezi da napusti bazene 20 minuta pre završetka radnog vremena.

Član 41.

Posjetioci snose potpunu odgovornost za zaključavanje ormarića u kojima imaju ostavljene lične stvari i odjeću. Ormarići koji ostanu zaključani, po završetku rada biće otvoreni od strane dežurnog osoblja, a sadržaj će biti tretiran kao izgubljena imovina.

Član 42.

Posjetioci su u obavezi da nakon ulaska u Aqua park "Grad Sunca" sami čuvaju svoje stvari. Uprava Aqua parka "Grad Sunca" ne odgovara za gubitak, oštećenje ili krađu stvari Posetilaca.

Član 43.

U slučaju lošeg vremena, oluje ili jakog vjetra posjetioci su iz bezbednosnih razloga u obavezi da napuste bazene. Ako posjetilac odluči pre vremena da napusti kompleks zbog lošeg vremena, uprava nije u obavezi da mu nadoknadi ulaznicu, niti na drugi način da izvrši nadoknadu.


V INFORMACIJE O NAČINU KORIŠĆENJA TOBOGANA I DRUGIH ATRAKCIJA

Član 44.

Sve tobogane i atrakcije, Dino park, dječije igraonice kojima Posjetilac ima dozvoljen pristup, koristi na sopstvenu odgovornost i rizik.

Član 45.

Svaki posjetilac je u obavezi da se pridržava uputstava za spuštanje sa tobogana i ostalih obavještenja i upozorenja, istaknutih u kompleksu Aqua parka "Grad Sunca", kao i instrukcija osoblja Aqua parka u vezi sa spuštanjem niz tobogane.

Član 46.

Posjetioci su u obavezi da koriste propisane prolaze i ulaze na tobogane, i sve instrukcije redara oko tobogana i bazena.

Član 47.

Dozvoljeno je spuštanje samo jednog po jednog Posetioca niz tobogan i to tek nakon dobijenog signala od osoblja Aqua parka "Grad Sunca". Niz tobogan se spušta tako što se legne na leđa sa prekrštenim nogama napred i prekrštenim rukama na grudima. U toku spuštanja niz tobogan izričito je zabranjeno okretanje na glavu, ustajanje ili uspravljanje u sjedeći položaj. Nakon završetka spuštanja niz tobogan posjetilac je u obavezi da iz dijela bazena u koji se spustio izađe što prije kako bi se izbegla mogućnost sudaranja sa Posjetiocem koji se spušta nakon njega.

Član 48.

Odrasla osoba se ne može spuštati niz tobogan sa djetetom u krilu.

Član 49.

Maksimalna I minimalna  dozvoljena težina I visina  korisnika tobogana propisana je na samom toboganu.

Član 50.

U slučaju da korisnik tobogana nosi naočare, iste moraju biti fiksirane gumom, kako bi se izbegla mogućnost njihovog loma.

Član 51.

Kako bi se izbegla mogućnost povreda prilikom spuštanja niz tobogan nije dozvoljeno nošenje bilo kakvih predmeta od metala, drveta, stakla ili plastike i sl. U slučaju oštećenja tobogana koje je nastalo usled nošenja takvih predmeta, Posjetilac je u obavezi da nadoknadi svu pričinjenu štetu.

VI ZABRANE KOJIH SE POSjETIOCI MORAJU PRIDRŽAVATI

Član 52

U Aqua parku "Grad Sunca" je izričito zabranjeno:

a) Unošenje hrane i pića u Aqua park "Grad Sunca" (izuzetak je bebi hrana u teglicama). Posjetioci mogu biti zamoljeni da prilikom ulaska u Aqua park "Grad Sunca" pokažu sadržaj svojih torbi osoblju Aqua parka "Grad Sunca".

b) Neopravdano tražiti pomoć osoblja Aqua parka "Grad Sunca", jer se time skreće pažnja sa posjetilaca kojima je pomoć stvarno potrebna.

c) Ulaziti u prostore koji nisu namenjeni za Posjetioce, u svlačionice i tuševe suprotnog pola i u delove Aqua parka gde je označena zabrana ulaza iz bezbjednosnih i tehničkih razloga.

d) Skakati u bazen mimo prostora za to namenjenih, skakati u samom bazenu, trčati po stazama, skakati sa njih i sa drugih rizičnih mjesta.

e) Ronjenje u bazenu.

f) Nositi u bazen predmete koji nisu predviđeni za plivanje i kupanje, s tim što je zabranjeno unositi peraja i opremu za ronjenje.

g) Zabranjeno je galamiti (bilo da je u pitanju igra ili ne), zviždati, praviti nepotrebnu buku, trčati (opasnost od povrede usled okliznuća), uzajamno se gnjurati i obarati druge Posjetioce.

h) Pljuvati na pod i u vodu, mokriti u bazen, bacati otpatke i zagađivati prostor Kompleksa.

i) Zabranjeno je pušenje cigareta u prostorima uslužne zgrade i u svakom dijelu Aqua parka "Grad Sunca", sem gde je na mestima dozvoljeno uz vidna obeležja.

j) Neovlašćeno upotrebljavati opremu za spasavanje i predmete prve pomoći, aparate za gašenje požara ili drugu opremu koja parku služi za vanredne situacije.

k) Svojevoljno premeštati opremu, stolice, ležaljke i drugi inventar Aqua parka.

l) Nositi sa sobom oštre predmete, staklene stvari koje se mogu razbiti i time izazvati povredu.

m) Konzumacija jela u prostorima bazena, ili drugim, za ovu svrhu nerezervisanim prostorima.

n) Fotografisanje ili snimanje posjetilaca, drugih ljudi ili grupe ljudi bez njihove saglasnosti.

VII ISKLJUČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 53.

Uprava Aqua parka "Grad Sunca" je propisivanjem ovog Pravilnika (Pravila ponašanja) omogućila Posjetiocima da se pridržavanjem istih osećaju bezbjedno i sigurno unutar Aqua parka "Grad Sunca".

Član 54.

U slučaju bilo kakvih povreda i/ili štete nastale usled nepridržavanja bilo koje od odredbi ovih Pravila ponašanja, Aqua park "Grad Sunca" ne snosi nikakvu odgovornost.

Član 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3-eg dana, od dana njegovog donošenja.

Uprava Aqua park-a "Grad Sunca".

#AquaParkTrebinje